033 247 5153

Krijg ons meteen aan de lijn

info@buitengewoonschoon.nl

Binnen 48 uur reactie op je mail

Algemene voorwaarden

Fris Concept BV; handelsnaam buitengewoonschoon.nl

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Fris Concept BV, hierna te noemen Opdrachtnemer (wij-vorm).
2.    Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
3.    Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk. 
4.    Door aanvaarding van de offerte van Opdrachtnemer accepteert u de voorwaarden van Opdrachtnemer. 
5.    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit alleen de geldigheid van die bepaling aan. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen.

7. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1.    Offertes en aanbiedingen gelden enkel voor de termijn die daarin is vermeld. Is er geen termijn vermeld? Dan geldt een termijn van veertien dagen. Na de geldende termijn is Opdrachtnemer niet meer gehouden aan de offerte.
2.    Aan u getoonde monsters, modellen of materialen worden enkel bij wijze van aanduiding verstrekt.
3.    U kunt geen rechten ontlenen aan de door Opdrachtnemer gedane mededelingen over technische productspecificaties en/of specificaties van materialen.

 

Artikel 3. Onderaanneming

1. Wij zullen alleen met uw schriftelijke toestemming de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor dakreiniging- en of dakcoating werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.

2. Wij zullen u op de hoogte stellen indien dakreiniging- en of dakcoating werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zal worden verricht.


Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtnemer
Wij zullen zoveel mogelijk naar behoren het werk verrichten zoals dat is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.


Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever
1.    U zorgt ervoor dat wij op tijd kunnen beschikken over:
a.    de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van ons;
b.    het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, zonder belemmeringen voor ons;
c.    voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d.    Elektriciteit en water.
2.  U bent niet gerechtigd tot een vergoeding of verrekening van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3.    Als u zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, bent u aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt en zal dit kunnen leiden tot meerwerk voor uw rekening.


Artikel 6. Extra onvoorziene kosten
1.    Wij zijn gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan ons toe te rekenen oorzaak aan u door te berekenen.
2.    Wij zijn verplicht u onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.


Artikel 7. Levertijden
1.    De (op)levertijd gaat in zodra alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn.
2.    De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en geen fatale termijnen. Door het verstrijken van deze termijn raken wij niet in verzuim en kan u niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, noch tot opschorting van de betalingsverplichting.
3.    In gevallen genoemd onder lid 2 is een voorafgaande en deugdelijke ingebrekestelling vereist met een minimale herstel/levertermijn van 1 maand dan wel 21 werkbare dagen.

Artikel 8. Prijzen
1.    De door ons in offertes genoemde prijzen zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. 
2.    Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan in een tijdsbestek van meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst kunnen door ons aan u worden doorberekend.

 

Artikel 9. Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel voor uw lasten

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zullen wij u altijd tevoren informeren over de financiële gevolgen van het meerwerk.

U aanvaardt daarmee dat door werkzaamheden vallende onder meer- of minderwerk de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

 

Artikel 10. Opschorting betaling en intrekken opdracht
1.    Indien u de uitvoering tijdelijk opgeschort dan wel geheel intrekt, op grond van een niet aan ons toe te rekenen oorzaak, zijn wij gerechtigd tot vergoeding van de geleden schade. 
2.    U kunt altijd een aan ons verleende opdracht intrekken. Doordat wij bij het verlenen van de opdracht al kosten maken rekenen wij 10% annuleringskosten indien u de opdracht meer dan 1 (één) maand voor de afgesproken datum intrekt.

Trekt u de opdracht in terwijl er nog minder dan 1 (één) maand tussen het moment van intrekking en de afgesproken datum zit, dan rekenen wij 30% annuleringskosten.
4.    Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

 

Artikel 11. Klaagtermijn en garantie
1.    U bent verplicht meteen, of binnen 36 uur, na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. 
2.    Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt of zichtbare gebreken dienen binnen 36 uur na oplevering schriftelijk en gespecificeerd aan ons te worden gemeld. 
3.    Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door U binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken schriftelijk aan ons worden gemeld. Na drie maanden wordt het werk geacht volledig te zijn goedgekeurd.
4.    Wij dienen ten alle tijden in staat te worden gesteld gebreken te controleren alsmede te herstellen. De hersteltermijn bedraagt maximaal 1 maand, dan wel 21 werkbare dagen, nadat wij schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van de klacht dan wel gebrek.
5.    Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van informatie aan ons, welke u verplicht bent te verstrekken. 
6.    U bent aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens u ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
7.    Indien u wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met naam genoemde fabrikanten of leveranciers zullen wij niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is te aanvaarden.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1.     Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen wij verzekerd zijn en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat.

2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is onze aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag, vermeld in de opdrachtbevestiging, met een maximum van € 5.000,00 inclusief BTW.

3. Voor uw bedrijfs- en/of gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. 

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, waaronder ook hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Niet beperkt is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

7. Voorwaarde voor het recht op schadevergoeding is steeds dat u na het ontstaan van de schade dit zo spoedig mogelijk aan ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegens ons vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 13. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 geldt dat een tekortkoming van ons in de nakoming van enige verplichting niet kan worden toegerekend en/of nakoming van die verplichtingen niet kan worden verwacht. Tot die omstandigheden worden ook gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden en weersomstandigheden.

Indien er sprake is van overmacht aan onze zijde zal de minimale herstel/levertermijn gelden van 3 maanden. Na deze 3 maanden bent u gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder betaling van de door ons verrichte werkzaamheden en reeds afgenomen materialen.

 

Artikel 14. Betaling
1.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur. 
2.    Wij zijn gerechtigd, indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan u de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur.
3.    Na deugdelijke ingebrekestelling zijn wij gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer,  
Gerechtsdeurwaarder, incassobureau alsmede procedurekosten.
4.    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 250,00. 
5.    De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer u in verzuim bent, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.


Artikel 15. Ontbinding
Blijft één der partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij: in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van u wordt gelegd alsmede bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van uw bedrijf.


Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.     Op overeenkomsten tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien u een consument bent. Verliest u niet de dwingende consumentenrechten welke u krijgt toegekend door het op u van toepassing zijnde recht.

3. Geschillen tussen Partijen worden zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing gebracht. Alle geschillen worden in beginsel beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin wij gevestigd zijn.